Technical Data

Grundriss 100er Masstab

further information:

Pläne & Grundrisse

Grundriss 50er Masstab

further information:

Schnitt Bühne 100er Masstab

further information:

Schnitt Bühne 50er Masstab

further information:

Grundriss mit Stahlstruktur 50er Masstab

further information:

Technische Daten Bühne

Deutsche Version

further information:

Englische Version

further information:

Französische Version

further information:

Bildmaterial Bühne

Bühnen Vorderansicht

further information:

Bühnen Hinteransicht

further information:

Bühnenportal

further information: