Pola Kardum

Kardum, Pola © Roman Kutzowitz

Costume