Edvin Revazov

Semjon Semjonowitsch Medwedenko, Lehrer (7. Mai)