Sreten Manojlovic

Sreten Manjolovic © Moritz Schell

Polifemo